Privacyverklaring

1. Algemeen

Balletschool Terpsichore vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.Balletschool Terpsichore vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

2. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

Als Balletschool Terpsichore vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Joke Serroels
Dorp 94
9290 Berlare
Joke@balletschool-terpsichore.be
0493 /15 74 81

2.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Balletschool Terpsichore vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 

Foto’s worden genomen in het algemeen belang van de balletschool als reclame, om nieuwe leden aan te werven, om de betrokkenheid van ouders met de leerlingen te vergroten en leden een aandenken te bezorgen aan gezamenlijke activiteiten.
Vóór september 2018 was er een impliciete toestemming van de leden via het reglement. Vanaf september 2018 zal een expliciete toestemming gevraagd worden aan de leden om foto’s te mogen publiceren op de website, facebook, flyers, affiches van de balletschool. Foto’s met personen die geen toestemming hebben gegeven zullen gewist worden en niet gepubliceerd op de website, facebook-pagina, flyers, of affiches van de balletschool.

 

2.2 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 

2.3 Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door

2.4 Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

2.5 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

2.6 Bewaartermijn

Balletschool Terpsichore vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Balletschool Terpsichore vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 24 maanden nadat de leden een laatste activiteit hebben meegedaan.

2.7 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

2.8 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

2.9 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

2.10 Wijziging privacyverklaring

Balletschool Terpsichore vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 14 mei 2018.